Vo zväzovom živote nesmie mať miesto pomsta!
Autor: Mgr. Ján Blahovec
Vloženo: 23.10.2015 10:46:55 (188.167.44.210 188-167-44-210.dynamic.chello.sk)

Úvod do problému
Dňa 17. 7. 2015 som v zmysle novinárskej etiky celý nasledujúci materiál s názvom „V riadení zväzového života nesmie mať miesto pomsta“ zaslal na e-mailovú adresu Prezídia SZ CHPH, aby sa k nemu Prezídium vyjadrilo pred zverejnením. Vyjadrenie som žiadal zaslať na moju e-mailovú adresu do 31.7.2015, pretože po tomto termíne som materiál plánoval uverejniť. Doteraz nič z Prezídia SZ CHPH neprišlo. A teraz posúďte - až v Zápisnici zo zasadnutia Prezídia SZ CHPH, konaného dňa 7. septembra 2015 v Poprade-Matejovciach som sa v bode 8. písm. d) dočítal, citujem: „Sťažnosť Mgr. Jána Blahovca , zaslaná e-mailovou poštou – písomnú odpoveď (doporučený list) zaslal p. Dudzik na ním uvedenú adresu. Doporučený list bol vrátený s tým, že adresát na uvedenej adrese nie je známy“.
Pre Boha živého, veď nech sa už konečne zamyslia nad tým ako úradujú. Ja som predsa neposlal sťažnosť, ale žiadosť o pripomienkovanie materiálu, ktorý som sa chystal uverejniť. V e-maile som žiadal, aby mi odpoveď poslali na moju e-mailovú adresu – inú som im nedal. Na akú adresu teda pán Dudzik poslal doporučený list? List sa predsa doporučene e-mailom neposiela – alebo áno?
Čakal som vyrozumenie vyslovene od pána Vačoka na moje upozornenie z 27. 12. 2013 a nedočkal som sa, koncom júla 2015 som požadoval pripojenie vyjadrenia od Prezídia k článku „V riadení zväzového života nesmie mať miesto pomsta“ a nič na môj e-mail, a ani na adresu môjho trvalého bydliska, neprišlo. Tu je skopírované znenie môjho e-mailu na SZ CHPH:

Ján Blahovec 17. 7.
komu: szchph

Želám Vám pekný deň!
Žiadam Prezídium SZ CHPH o pripojenie vyjadrenia sa k materiálu, ktorý zasielam v prílohe. Vyjadrenie druhej strany je dôležité z hľadiska novinárskej etiky pred uverejnením novinárskeho prejavu. Vyjadrenie žiadam zaslať na moju e-mailovú adresu do 31.7.2015. Po tomto termíne bude materiál uverejnený.
S pozdravom
Mgr. Ján Blahovec
žurnalista

Takže si môžete prečítať moje názory a úvahy bez vyjadrenia Prezídia SZ CHPH. Pre upresnenie – materiál som napísal ešte v roku 2014. Možno aj po uplynulom dlhšom čase prispeje k nejakým osožným uzáverom či diskusiám vo zväzovom živote. Téma je totiž veľmi vážna. Až taká, že mi zrazu cenzori p. Javorček a p. Krajčík (tomu, ako som zistil, bolo v predmetnej kauze vyhrážané, že skončí na invalidnom vozíku) zrušili konto a zablokovali vstup do Diskusného fóra SZ CHPH. Preto som sa rozhodol, že nasledujúci článok rozošlem na jednotlivé holubiarske e-mailové adresy a do odborných holubiarskych časopisov. (Poznámka: po odmietnutí prístupu do DF mi bolo na druhý deň asi hodinu po výmene e-mailov s p. Dudzikom – v ktorom som ale zablokované DF nespomenul – DF sprístupnené, čo je pre pluralitu názorov dobre, ale keď som si už dal prácu s obstaraním e-mailov členov SZ CHPH, posielam im tento materiál priamo).

Po posledných udalostiach musím zverejniť ešte čosi dôležité, čo som po svojich zisteniach povedal v pravej chvíli pred rokom a adresne: ak chce niekto lepšie poriadky v poštovom holubiarstve na Slovensku, nech si spraví program, navštívi a presvedčí všetky OZ CHPH a prihlási sa do volieb na prezidenta SZ CHPH. Ale nikdy, v žiadnom prípade, nesmie byť v podozrení, že používa nekalé či mafiánske praktiky!

V riadení zväzového života nesmie mať miesto pomsta
V liste, ktorý som pred rokom adresoval časopisu Letu zdar o prípade holubiara Zdeňka Blažeka z Kysuckého Nového Mesta verzus Prezídium SZ CHPH, som uviedol, že si počkám na odpoveď predsedu Disciplinárneho senátu SZ CHPH JUDr. Petra Vačoka ako on vidí celý problém a podľa toho spravím pre chovateľov poštových holubov na Slovensku záver. V Upozornení na nesúlad v Stanovách SZ CHPH s Ústavou SR z 27. 12. 2013 som tohto vysokého funkcionára SZ CHPH a povolaním právnika, ktorý má v zmysle pravidiel vnútrozväzovej demokracie dbať na dodržiavanie disciplíny všetkých členov zväzu bez rozdielu, požiadal aj o preskúmanie správania sa niektorých funkcionárov SZ CHPH v kauze Blažek verzus Prezídium SZ CHPH. Vo všetkom by totiž bolo jasnejšie, keby SZ CHPH vykonal kontrolu v ZO a v OZ CHPH Kysucké Nové Mesto ako to vtedajší prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek verejne – v zápisnici z rokovania Prezídia, sľúbil. Bohužiaľ, slovo prezidenta nedodržal, naopak, po doplnení Stanov SZ CHPH 20. 4. 2013 v Nitre o bod 7. § 7, jeden z členov Prezídia tento bod okamžite po schválení zneužil voči p. Blažekovi. Aby sa nič nemohlo prekrúcať, k článku prikladám spomenuté upozornenie - žiadosť JUDr. Vačokovi. Treba si pozrieť najmä bod 3. upozornenia, ktorý znie:
Zneužitie napríklad na osobné pomsty.
Nejdem to podrobne rozoberať, v upozornení - žiadosti je vysvetlené všetko. P. Ľubomír Valíček, osobne zaujatý voči p. Zdeňkovi Blažekovi (obviňuje ho, že mu ukradol holuby. Poznámka: toto som doplnil po výmene e-mailov s p. Dudzikom 5. 10.2015, aby bolo jasné, čo je pomsta a čo právo na kontrolu), prišiel mu na kontrolu holubníka a doletu holubov z pretekov. Samozrejme, nepochodil, majiteľka domu, ktorá je chovateľovou matkou, ho do svojho dvora nevpustila lebo vedela, že sa s jej synom neznáša. Pán Valíček potom inicioval potrestanie pána Blažeka, ktorého, kto iný než Prezídium, na dva roky vylúčilo z výstav. Nazvalo to „patričným opatrením“.
Žiadna kontrola nesmie byť v demokratickej spoločnosti zaujatá!
Zhrniem to, čo som podrobne opísal 22. 5. 2012 v Diskusnom fóre SZ CHPH v päťstranovom materiáli pod názvom „Točíme sa ako pes za svojim chvostom“ (tam si ho môžete znovu nájsť a prečítať): p. Blažek bol v r. 2011 od zeleného stola Prezídiom preradený z prvého miesta na tretie miesto. Jeho požiadavky na riadne, kompetentné prešetrenie tohto kroku neboli SZ CHPH akceptované. V analytickom článku som dokázal, že za riadne fungujúcich pravidiel v ZO i OZ a príslušného špecialistu EKS Tipes, chovateľ nemôže nijako zasiahnuť do výsledkov súťaže Majstrovstvá Slovenska. Potrestaný mal byť teda pravý vinník (vinníci), ktorý svoje povinnosti zanedbal (zanedbali), nie chovateľ. Funkcionárom zväzu, resp. Prezídiu, som v článku ďalej dokázal, že spravilo hrubé chyby a že má vo vertikálnej i horizontálnej rovine riadenia zväzu neporiadok. Vtedajší prezident zväzu Ing. Juraj Kurek verejne prisľúbil riadnu kontrolu prípadu mne osobne i v zápisnici zo zasadnutia Prezídia, ale ku kontrole – prešetreniu nikdy nedošlo. Až o rok na to boli uskutočnené v ZO Kysucké Nové Mesto bežné kontroly z Oblastného združenia KNM, ktoré, ako som bol informovaný, nezistili žiadne nedostatky. Odťažito od pôvodného problému vyznievali skôr ako následná pomsta, a to nie je dobré. Prezidentom SZ CHPH už bol RNDr. Daniel Dudzik. Tomu som v materiáli s názvom „Točíme sa ako pes za svojim chvostom“ dokázal, že ma bohorovne zavádzal vo veci Blažek nepravdivým tvrdením.
K téme sa dnes vraciam – hoci neskoro. Čakal som – ale zlyhala aj posledná možnosť posúdenia celej kauzy Blažek verzus Prezídium SZ CHPH a postupu v doplňovaní Stanov SZ CHPH. Napriek viacerým pokusom o oslovenie JUDr. Vačoka (e-mailom i telefonicky) som sa odpovede nedočkal. Nič nové – potvrdili sa len moje predchádzajúce skúsenosti. Slušnosť káže aspoň vyrozumieť druhú stranu ako bude s jej upozornením - žiadosťou naložené. Zisťoval som u dvoch členov disciplinárneho senátu či boli oboznámení s mojím upozornením - žiadosťou, ktoré som poslal JUDr. Vačokovi priamo e- mailom, najmä však listom na SZ CHPH. Nevedeli o ničom! Preto ma na danú situáciu zaujímal názor Generálnej prokuratúry SR, aj keď viem, že nemá zmocnenie na výkon dozoru voči orgánom a činnosti záujmovej samosprávy; preto môj podnet po preskúmaní zatiaľ odložila.
Pre členskú základňu SZ CHPH je však dôležitý záver Generálnej prokuratúry:
„V zmysle zákona č.83/1990 Zb. členstvo v združení je dobrovoľné a nik nemôže byť nútený aby bol jeho členom. V prípade ak sa niekto stane členom združenia preberá aj povinnosti resp. práva, ktoré pre neho vyplývajú zo stanov združenia, resp. iných vnútorných aktov združenia prijatých jeho orgánmi. Dovolím si poznamenať, že súčasťou zákona č. 83/1990 Zb. je aj právna úprava vyjadrujúca súdnu ochranu člena združenia pred rozhodnutiami orgánov združenia (§ 15 zákona č. 83/1990 Zb.) JUDr. Ľuboš Bunčiak, prokurátor“.
Člen združenia teda musí za svoje práva bojovať na súde, ale je tu aj jednoduchšia možnosť. Založená je na základnom demokratickom princípe – na voľbách. Koho si zvolíte, s tým sa trápite či veselíte. Alebo aj inak – vaši zvolení reprezentanti sú prevažne vašim verným obrazom.
Po ďalšom potrestaní p. Zdeňka Blažeka
vylúčením z výstav na dva roky došlo k eskalácii napätia. Ovocím násilia akéhokoľvek druhu je, bohužiaľ, ďalšie násilie. Chce to veľmi silnú, morálne vysoko vyspelú osobnosť, aby sa riadila filozofiou Leva Nikolajeviča Tolstého či Mahátmu Gándhího: neprotiviť sa zlu násilím, respektíve - pochopiť pravdu v spojitosti s procesom mravného sebazdokonaľovania sa. Žiaľ, v súvislosti s obidvoma opisovanými prípadmi už došlo k vyhrážkam na ťažké ublíženie na zdraví. V slušnej spoločnosti to nesmie byť! V kauze Blažek verzus Prezídium SZ CHPH som žiadnu morálnu autoritu nenašiel. V Diskusnom fóre SZ CHPH z februára 2012 som však našiel výhrady chovateľov smerom k Prezídiu, že si prisvojuje kompetencie, ktoré mu nepatria. Ak sa dostanú do Stanov, je po demokracii v holubiarskom združení. Prezídium skutkami dokazuje, že chce rozhodovať neobmedzene o všetkom. Preto sa Blažekovou žiadosťou nezaoberal najvyšší kontrolný orgán zväzu, Ústredná kontrolná komisia, ako o to p. Blažek žiadal. V Stanovách, v § 9 Zásady organizácie sa v ods. 1. píše, že SZ CHPH je budovaný na demokratických zásadách. Totalitných praktík sme sa predsa zbavili tzv. Nežnou revolúciou v roku 1989 odstránením klauzuly z Ústavy o vedúcej úlohe strany v spoločnosti. Prečo sa s niečím podobným musíme zaoberať znovu?
Nový návrh Stanov SZ CHPH žiadal jeden z delegátov Valného zhromaždenia SZ CHPH zverejniť pred aprílovým zjazdom v Nitre na samostatnom linku na webe SZ CHPH kvôli širokej, všeobecnej diskusii. Požiadavka zo Žiliny-Rosiniek neprešla z dôvodu zjednodušujúceho postoja k nej. Škoda. Stačilo vraj to, že návrh stanov dostali delegáti zjazdu. Prečítať si neznamená preštudovať si. Vyzerá to tak, že členská základňa bola zbavená oboch možností.
V liste p. Vačokovi som písal o bode číslo 8, ale nakoniec má v stanovách uverejnených na webe číslo 7. Mám podozrenie, že č. 7 dostal až po schválení stanov odstránením bodu 1. v § 7 – Povinnosti členov (čím sa poradie posunulo smerom dole). Hocakú zmenu v stanovách, čo i len čiarku, môže spraviť iba zjazd, prípadne valné zhromaždenie. Nemohol som túto záležitosť riadne preskúmať, pretože som nemal k dispozícii návrh stanov ani ich presné znenie ako ho schválil zjazd.
Ako vtedajší člen združenia CHPH a novinár som sa snažil chovateľov informovať o praktikách, ktoré pokladám vo vnútrozväzovej demokracii za neprijateľné. Považoval som za samozrejmosť, že zodpovední funkcionári vykonajú slušné, demokratické opatrenia, aby systém riadne fungoval. Výsledkom však je vzájomný revanš medzi znepriatelenými stranami v kauze, ktorú som opísal a nenávisť nekončí. Kto je zodpovedný za vzťahy vo zväze?
Môžem sa len skromne domnievať, že môj podnet na Disciplinárny senát mal aspoň jeden aký-taký efekt. Prezídium si zrejme uvedomilo, že spravilo chybu, keď do novely Stanov SZ CHPH dalo zjazdu v apríli 2013 schváliť doplnenie o povinnosť chovateľa vpustiť kontrolu do holubníka - bez predchádzajúceho odobrenia tohto kroku u jednotlivých členov v základných organizáciách. Zrejme to spravilo dodatočne po spomenutom mojom podnete. K obežníku pripojilo formulár, v ktorom požiadalo o súhlas člena ZO vyjadrený podpisom pri svojom mene.
Postup mal byť však opačný:
súhlas všetkých alebo aspoň väčšiny členov a potom novelizácia Stanov zjazdom. Bez súhlasného vyjadrenia jednotlivých členov by nebolo možné realizovať ani opatrenie FCI o antidopingových kontrolách na holubníkoch. Mám podozrenie, že práve táto direktíva FCI prišla v danom čase vhod. No a sledujem predsa len akúsi snahu o postupné plošné sprísňovanie dodržiavania pravidiel pri nasadzovaní holubov na preteky, pri bežných kontrolách i pri plnení si povinností funkcionárov v oblastných združeniach. Lenže tí, čo z pozície najvyšších funkcií prikazujú, dávajú svojimi skutkami najavo, že sú nad pravidlami. Nič z toho, čo som opísal, sa nemuselo stať, keby SZ CHPH pracoval striktne podľa reglementu zväzu. Napravovať zhoršené medziľudské vzťahy je lopotnejšou cestou než ich kaziť. Faktom je, že zlo má väčšiu mieru automatizmu než dobro. Spravilo sa dosť dobrej, bežnej, rutinnej roboty, ale treba pracovať aj dôsledne principiálne, aby bol jasný posun k vyšším hodnotám, inak sa nálepky postsocialistických praktík nezbavíme. A treba aj tu riadne a poctivo ukázať svoju občiansku (voličskú) zodpovednosť. To by mohlo stačiť.
Mgr. Ján Blahovec

Avizovaná príloha:
Mgr. Ján Blahovec, Rádio Frontinus, Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, spravy@frontinus.sk, 041/764 11 11, jan.blahovec@,gmail.com, 0904 48 31 54

Vážený pán
JUDr. Peter Vačok predseda Disciplinárneho senátu SZ CHPH
Akademická 4
949 01 Nitra

V Žiline 27.12.2013

Vec: Upozornenie na nesúlad v Stanovách SZ CHPH s Ústavou SR
Vážený pán predseda!
Oslovujem priamo Vás ako predsedu Disciplinárneho senátu SZ CHPH, pretože po skúsenostiach z minulosti som prestal dôverovať Prezídiu SZ CHPH. Nebudem to rozvádzať. Stačí si pozrieť môj príspevok v diskusnom fóre SZ CHPH s názvom „Točíme sa ako pes za svojim chvostom“. Znovu však musím reagovať. V Stanovách SZ CHPH, objavujúcich sa na internete, schválených zjazdom 20.4.2013 v Nitre, bol totiž doplnený paragraf 7 o bod 8. Mám za to, že zjazd schválil protiústavný bod, ktorým sa ukladá členovi: „Je povinný umožniť vykonanie kontroly chovu holubov a holubov pri ich dolete z preteku“. V holubiarskej praxi to znamená, že musí kontrolu vpustiť do svojho dvora, do holubníka. Ústava SR v Čl. 21, ods. 1 hovorí: „Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva“. Ďalší Čl. 12 Ústavy hovorí: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné“.
Na základe uvedeného Vás, pán predseda, žiadam o vyšetrenie a disciplinárne riešenie voči tej alebo tým osobám, ktoré bod 8 v takom znení posunuli na schválenie delegátom zjazdu. Ak sa potvrdí protiústavnosť bodu 8, jeho iniciátori by sa mali okamžite zodpovedať, pretože podľa môjho názoru bod 8, tak ako je sformulovaný, do vnútorného života SZ CHPH prináša:
1. Spochybnenie mnohých ustanovení v ďalších vnútrozväzových normách, najmä v Smernici pre kontrolnú činnosť, v ktorej sa v bode 1.5. Vnútrozväzové normy, píše, že sú pre členov záväzné.
2. Dosť chovateľov má svoje holubníky (i ja sám) u príbuzných, ktorí si neželajú akýkoľvek pohyb cudzích osôb na svojom majetku, aj keby chovateľ nebol proti.
3. Zneužitie napríklad na osobné pomsty. To sa hneď stalo v Kysuckom Novom Meste. Kontrolór z Prezídia SZ CHPH, ktorý je predsedom posudzovateľskej komisie zväzu, Ľubomír Valíček, je osobne zaujatý voči kontrolovanému členovi tamojšej ZO, Zdeňkovi Blažekovi. Potvrdil mi to pri holubiarskom rozhovore, ktorý som s ním robil pred rokmi. Každý seriózny dokument (smernica) o kontrolnej činnosti obsahuje ustanovenie o predpojatosti v kontrolnej činnosti voči kontrolovanému subjektu. Ak sa vie alebo preukáže, že je kontrolór zaujatý, je z procesu kontroly okamžite vylúčený. SZ CHPH nesmie v chovateľskom živote podporovať pomstu alebo niečo podobné. Vykonával som kontrolnú činnosť vo verejnej správe (VÚC), preto viem, že sa napríklad v oprávneniach a povinnostiach pracovníkov kontroly logicky uvádza, že nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť dotknutá výkonom oprávnenia na kontrolu. No a v bode 4.3. Smernice pre kontrolnú činnosť SZ CHPH sa píše, že kontrola musí byť vykonaná objektívne... Aká objektivita môže byť pri zaujatosti či predpojatosti kontroly? Navyše p. Blažek nemá holubník vo vlastnom dvore, ale vo dvore svojej matky.
4. Rozpor s Disciplinárnym poriadkom, ktorý hovorí o „demokratických princípoch“ a odvoláva sa na Stanovy.
5. Spochybnenie Organizačného poriadku SZ CHPH, ktorý sa odvoláva na „zásady vnútrozväzovej demokracie“. Bod 8 § 7 Stanov je doslova nebezpečný v súvislosti s bodom 4, Čl. 1 OP, v ktorom sa uvádza: „Uznesenia vyšších orgánov sú záväzné pre nižšie orgány, organizačné jednotky a pre všetkých členov (dá sa to preložiť aj tak, že členovia si nemôžu uplatňovať svoje základné práva v súvislosti s Čl. 21 a Čl. 12 Ústavy SR).
Samozrejme, osobne som nikdy nemal nič proti kontrole na mojom holubníku, aj keď som takú za svoj život nezažil. Nebol som však špičkovým chovateľom a nikdy som z toho dôvodu nepocítil závisť konkurencie, podozrievanie ani príkorie. Zdôrazňujem však, že nikdy by som si nepustil do dvora či do domu človeka, a už vôbec nie kontrolóra, s ktorým by som mal zlé osobné skúsenosti alebo o ktorom by som vedel, že bol vo výkone trestu, keď morálne zlyhal ako človek. Keď takáto osoba pracuje v aparáte Prezídia SZ CHPH a pasuje sa do roly kontrolóra, musí rátať s tým, že nepochodí. To sa už aj stalo – a hneď po prijatí predmetného bodu 8! Čudujem sa jemu samotnému, ale najmä Prezídiu, že ho od takej citlivej činnosti akou je kontrola (najmä u p. Blažeka), neodradilo a neposlalo tam radšej iného funkcionára Prezídia. Každý sa môže v živote dostať do osudovej situácie, ale musí ju riešiť ľudsky, čestne. A keď tak neurobil, bol vo výkone trestu a všeobecne sa o tom vie, mal by sa zdržať takých konaní, ktoré by dotknutých naštartovali pripomenúť mu napríklad, že kontrola je o kredite a vysokej morálke (Trestný spis odsúdeného p. Ľubomíra Valíčka sa nachádza na Okresnom súde v Žiline. Odsúdenie si dal zahladiť konaním sp. zn. 29Nt/1/2007, právoplatnosť 2. 6. 2007). V uvedenej súvislosti podávam aj podnet na doplnenie Smernice o kontrolnej činnosti ustanovením o predpojatosti v kontrolnej činnosti voči kontrolovanému subjektu.
Vážený pán predseda,
pretože mi v minulosti čelní funkcionári Prezídia v súvislosti s problematikou, ktorú som nakoniec opísal v roku 2012 v spomenutom rozborovom materiáli „Točíme sa ako pes za svojim chvostom“, všeličo nasľubovali a nesplnili to, dávam Vám do pozornosti aj ďalšie dve veci:
a) Odpoveď SZ CHPH na odvolanie, adresovanú p. Zdeňkovi Blažekovi z Kysuckého Nového Mesta 10.12.2013, ktorú podľa mňa, vzhľadom na jej dôležitosť, v rozpore s OP v zastúpení podpísal sekretár Ing. Javorček. Navyše si v odpovedi p. Javorček poplietol odsek 8 s odsekom 7. To len potvrdzuje moje vlaňajšie konštatovanie o nízkej štábnej kultúre Prezídia SZ CHPH. Vzhľadom na sústavné pochybnosti, sprevádzajúce potrestania chovateľa p. Zdeňka Blažeka Prezídiom v minulosti i v súčasnosti (r. 2011, r 2013), považujem za potrebné ich konečne riadne preskúmať a vylúčiť s procesu akúkoľvek formu pomsty a netransparentnosti.
b) Dňa 26.7.2013 som ako novinár e-mailom požiadal prezidenta SZ CHPH o informácie vo veci kontrol v ZO CHPH Kysucké Nové Mesto (riadnej kontroly som sa dožadoval už začiatkom roka 2012, keď bola ešte v súvislosti s prvým potrestaním p. Blažeka aktuálna a vykonateľná). P. Dudzik mi odpísal, že mi na moje otázky, sformulované do štyroch bodov, odpovie po septembrovom zasadnutí Prezídia SZ CHPH. Doteraz mi odpoveď neprišla a myslím si, že zámerne. Aj tu platí moje konštatovanie o nízkej štábnej kultúre.
Podotýkam, že nie som „obhajcom“ p. Zdeňka Blažeka ako to členom podsúva Prezídium SZ CHPH, ale skúmam jeho prípad ako novinár z hľadiska uplatňovania demokratických princípov v slovenskej spoločnosti.
S pozdravom

Mgr. Ján Blahovec
žurnalista

Príloha k upozorneniu: Točíme sa ako pes za svojim chvostom (uverejnené v DF SZ CHPH 22.5.2012)
E-maily z 5. 10. 2015 medzi p. Dudzikom a mnou:

Dudzik:
Vážený pán Blahovec,
Nemienim reagovať na to o čom píšete.
Ste síce novinár, ale vaše vyjadrenia majú od reality ďaleko.
Píšete o pomste, ale žiadnu zadefinovať neviete. Ak je pomstou, že p. Valíček, ako člen prezídia išiel na kontrolu, tak je zbytočné s Vami na túto tému diskutovať. Pán Valíček mal na to právo a neporušil žiadny predpis. Podľa Vás by si mal kontrolovaný vyberať, kto k nemu môže prísť na kontrolu? Na druhej strane, ak v dokumentácii niečo chýba a chovateľ je vyradený, tak je to preto, že nedodržal pravidlá súťaže. Nie je to preto, že sa mu chce niekto pomstiť.
Preto je absolútne zbytočne sa zaoberať Vašimi rozsiahlymi dovolaniami.
Prípad je uzavretý a ak si myslíte, že Prezídium SZ CHPH niečo porušilo obráťte sa na súd.
Je smutné, že uvádzate adresu bydliska na ktorej nie ste známy a nie je Vám možné doručiť doporučený list.
S pozdravom, Daniel Dudzik

Blahovec:
Vážený pán Dudzik! Pošlite mi, prosím, presnú adresu, na ktorú ste mi vraj poslali doporučený list, najlepšie by bolo naskenovať obálku aj s poznámkami doručujúcej pošty a poslať mi to na môj e-mail, aby sme sa tu z kadečoho nepodozrievali. Keď ma odporúčate na súd, tak ja takto veci neriešim, vždy sa snažím informovať verejnosť tak, aby si spravila vlastný úsudok. Aj tento materiál príde k tým, ktorých sa dotýka, k členom, či sa to niekomu páči alebo nie. Máte pravdu v tom, že prípad by bolo treba uzavrieť lebo nakoniec obidve strany v prípade zlyhali morálne, čo som im dal patrične najavo. Len či si z toho SZ CHPH vzal nejaké poučenie... asi nie, keď neuznáva, že kontrolór nesmie byť za nijakých okolností zaujatý voči kontrolovanému subjektu. V praxi (a zo zákona) sa to napríklad v štátnej správe a samospráve deje tak, že je okamžite vysielajúcim vymenený za osobu, ktorá nie je v podozrení, že je zaujatá. Alebo ak sa zaujatosť nepotvrdí, lebo aj to sa stáva, tak pokračuje v kontrole. Chápem, že chránite svojho partnera v Prezídiu. Pre mňa je oveľa horšie zistenie, že som sa zastával p. Blažeka, ktorý v tejto kauze takisto ako p. Valíček nakoniec zlyhal morálne. Takéto niečo by sa už nikdy nemalo stať v holubiarskom živote. Keď sa to ale bude tutlať, história sa zopakuje. Spýtajte sa pána Krajčíka, kto sa mu v nočnom telefonáte vyhrážal, že skončí na invalidnom vozíku. Okamžite to mala riešiť polícia. Vaša otázka či Prezídium niečo porušilo alebo nie, je pre mňa z tejto pozície už druhoradá.
S pozdravom, Ján Blahovec


Blahovec – e-mailová reakcia z 13.10.2015 na poznámky chovateľov, zaslaná späť chovateľom:

Niektorí chovatelia mi na margo môjho článku "V riadení zväzového života nesmie mať miesto pomsta" vyčítajú, že som plne neuviedol, za čo bol p. Ľubomír Valíček vo výkone trestu. Mne Okresný súd v Žiline túto kompletnú informáciu odmietol poskytnúť, ale podľa odozvy z regiónu Žiliny bol vo výkone trestu lebo spôsobil dopravnú nehodu s následkom smrti, pričom z miesta činu ušiel a teda neposkytol zrazenej osobe pomoc.
Logicky zaznieva aj Vaša otázka ako je možné, že dotyčný vykonáva funkcie v SZ CHPH a dokonca v Prezídiu. Ak ste si všimli, ja som túto záležitosť riešil v článku zamyslením sa nad voličskou zodpovednosťou.
Želám Vám pekný deň!
Blahovec
P.S.: Podľa informácií od chovateľov z pod Tatier, p. Dudzik pripravuje v tichosti p. Valíčka na funkciu prezidenta SZ CHPH.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.