Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Bohuslav Sedlák
Vloženo: 23.04.2019 11:08:29 (2a00:1028:96cd:70ea:f02e:8fe4:5281:7d16 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-f02e-8fe4-5281-7d16.ipv6.broadband.iol.cz)

Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?

Zápis ze Zemské konference ČS CHPH konané dne 15.3.2019.

usnesení:
Konference ukládá: členům ŘV ČS CHPH zpracovat 3 varianty využití finančních prostředků převedených z celosvazového účtu a předložit je k projednání podzimní konferenci.

Zápis ze schůze ŘV ČS CHPH konaného dne 11.4.2019

bod 2:
Bylo projednáno použití rozdělených svazových finančních prostředků. ŘV k projednání na podzimní konferenci ČS doporučuje dvě varianty:
a) Na oblastní spolky nerozdělovat nic, a získané prostředky použít na rozvoj chovatelství, především zautomatizování předávání záznamů o doletu poštovních holubů ze závodů a dále na nákup společného dopravního prostředku.
b) Na oblastní spolky převést 300 Kč na člena podle stavu k 1.1.2018 a 200 Kč ponechat v pokladně ČS na nákup společného dopravního prostředku. Vzhledem k tomu, že se změnila příslušnost některých místních spolků v OS nebo do termínu případného převodu prostředků může změnit, pak výši finančních prostředků převést na OS, kam MS přestoupil, a to podle jeho stavu členské základny k 1.1.2018.

Zápis ze Zemské konference MSS CHPH konané dne 22.3.2019

Dotaz – někteří delegáti zdůvodnili své rozhodnutí hlasovat pro rozdělení finančních prostředků ze svazového účtu oproti hlasování v předešlém roce. Tímto důvodem je, že nevidí ze strany vedení svazu žádnou koncepci do budoucna. Proto hlasovali pro rozdělení do Zemských spolků a nyní navrhují rozdělení přímo do Oblastních spolků.

Usnesení Zemské konference MSS CHPH.
- rozdělení finančních prostředků, které byly vyčleněny ze svazové pokladny ve výši 500,-Kč na člena. A to tak, že budou postoupeny na oblastní spolky dle klíče – počet členů k 1. 1.2018

NEZAPOMNĚL ŘV ČS CHPH na 3 variantu využití poskytnutých finančních prostředků převedených ze celosvazového účtu? Nebo tuto variantu úmyslně vynechal? Nebo ji nestihl projednat? Varianta rozdělit finanční prostředky přímo na oblastní spolky, jistě jako varianta by navržena být měla.
Delegáti na konferenci demokraticky většinou hlasů odhlasují pro ně nejpřijatelnější variantu.

Možná to zase někdo nazve osobním napadáním. Já to tak nevidím.

Ps: Na zápis z posledního prezidia odpovím na diskuzi, až se dám trochu zdravotně do pořádku. Podrobné zpracování příspěvku potřebuje více času.

Stále platí, že sytý hladovému a zdravý nemocnému nevěří.
Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 25.11.2019 08:47:17 (2a00:1028:8d19:5d26:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-8d19-5d26-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Konání zemské konference ČSCHPH se blíží. Je potřeba si připomenout usnesení minulé a uložení úkolu ŘV ČSCHPH jak viz. úvodní příspěvek.
Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 25.11.2019 10:32:31 (2a00:1028:96c7:acda:2587:2024:3263:1fc7 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-2587-2024-3263-1fc7.ipv6.broadband.iol.cz)

Stanovy § 3,Organizační struktura Svazu (spolku) odst. 3:

3. Organizační strukturu Svaz tvoří tyto pobočné spolky:
a) zemské spolky: Český spolek (dále jen „ČS“) a Moravskoslezský spolek (dále jen „MSS“).
b) oblastní spolky (dále jen „OS“).
c) místní spolky (dále jen „MS“).

Výše uvedené "cosi" nejsou dle Stanov ve struktuře Svazu, nemají ani právní subjektivitu, takže je to jenom "hraní si na něco" co nemá ani právní a ani racionální základ.
Protože jsem byl u zakládání "nového Svazu" tak původním záměrem zemských ŘV byla servisní organizace ve smyslu pořádání několika zemských závodů. Co se potom z toho stalo, z toho by se možnbá měli zodpovídat následní funkcionáři, kteří si začali hrát na něco co přesáhlo a přesahuje původní zámysl "otců zakladatelů".
Takže pravděpodobně každý spor s touto "organizací" by každý soud smetl ze stolu, tudíž pokud by někdo chtěl dosáhnout svého "cíle" musel by pravděpodobně vést spor s jednotlivými funkcionáři, kteří možná konali tak jak by neměli....
Vrácení se k meritu nastíněné věci, hledat zodpovědnost této jednotky, která právně neexistuje, považuji, vzhledem k dalšímu mezitím proběhlému vývoji, za nadbytečné.
To že se OS podřizují některým "rozhodnutím ŘV MSS či konferenci", probíhá pouze na bázi dobrovolnosti a velmi pravděpodobně předmětná rozhodnutí nemají žádnou právní závaznost.
Momentálně, v období voleb, je zásadnějším problémem nedořešená situace s některými spolky (ZO) rovněž bez právní subjektivity. Spolky, které by neměly nikoho navrhovat do organizačních jednotek vyšších stupňů a ani volit. Zdá se, že celá záležitost voleb může být v některých případech prohlášena za neplatnou a může se zhroutit jak "domeček z karet".
Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Beran Josef
Vloženo: 26.11.2019 08:22:13 (85.163.101.35 85.163.101.35)

Bohužel, nejen v chovu PH, zapřičinil Nový občanský zákoník(NOZ) dost zmatků a hlavně z volnočasových aktivit se stala právní džungle. A navíc chovatelé se ve velké většině nesezanmují a ani nechtějí seznamovat s právními provázanostmi a stále si myslí, že jde o normální zábavu. A na to může "dojet" mnoho volnočasových aktivit. Přitom minimální požadavky NOZ na znění Stanov se zbytečně rozšiřují a tím se celá organizace stává právnicky hodně složitou a může přispívat k postupnému "odumírání". Ale možná se mýlím....
Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Andrš Vladimír
Vloženo: 26.11.2019 10:35:07 (188.75.158.54 188.75.158.54)

Hrůza!! Nestuduji zákony, vyhlášky a ani nařízení okolo chovu poštovních holubů.Chci se ještě chvilku tímto krásným koníčkem bavit a teď se dozvím, že na něho můžu dojet, že už nejde o normální zábavu.
Pomóóóc!!!!
Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 26.11.2019 10:46:39 (178.77.200.242 178.77.200.242)

Jaroslav Dvořák:Asi s tím zhroucením i naši chovatelé i počítají.
Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 26.11.2019 15:11:11 (2a00:1028:8d19:5d26:e5c9:1d01:c7c9:115a dynamic-2a00-1028-8d19-5d26-e5c9-1d01-c7c9-115a.ipv6.broadband.iol.cz)

S dodržováním NOZ se nemusíme hroutit, mít z něho hrůzu ani nemusí přispívat k postupnému odumírání. Můžeme si za to sami a námi volení funkcionáři, kteří nereagovali na změny zákonů.
Zeptejte se členů spolku zahrádkářů, včelařů, chovatelů, myslivců a ostatních zájmových spolků, zda mají s NOZ nějaký problém.
Již tři roky zajišťuje prezidium vyjádření právní kanceláře k některým otázkám znění svazových dokumentů. Členu prezidia se to za tři roky nepodařilo, nebo úmyslně neměl zájem vyjádření získat. Již není členem prezidia. Možná se to nyní podaří. Odpovědi budeme znát a můžeme na ně reagovat.
Možnosti jsou minimálně dvě. Dodržovat platné zákony podle současného znění svazových dokumentů. Anebo provést úpravu svazových dokumentů, aby odpovídaly současnému stavu ve svazu.
Legislativní úpravy svazových dokumentů může navrhovat prezidium přímo celostátní konferenci. Člen svazu musí návrh projednat a nechat schválit na konferenci OS, ta na zemské konferenci a následně je předložen svazové. Co je jednodušší...
Nezbývá než věřit, že zvolení funkcionáři, kteří mají zajišťovat servis, pro ostatní zapracují a výsledku se dočkáme.
Ostatní členové jistě jsou ochotni podle možností na požádání pomoci.


Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 26.11.2019 16:56:20 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Jak se říká, ryba smrdí od hlavy, kdyby v prezidiu se pracovalo ve prospěch všech členu už od zmíněného zdůvodnění schodkového rozpočtu, tak dnes není co řešit. Jenže tenkrát to nebylo moderní a Pan Sedlák se probudil dost dlouho od zmíněné doby.
Rozpočet na rok 2015 je navrhován schodkový z důvodu předpokladu zvýšených výdajů na advokátní služby v souvislosti s novým Občanským zákoníkem na všech svazových úrovních tj. od ZO přes OS až po centrální orgány a se změnami všech svazových dokumentů.
Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 26.11.2019 17:20:35 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Další zápis, který uvádí schodkový rozpočet.
5. Zpráva pokladníka svazu o výsledku hospodaření v roce 2016
Zpráva přednesl pokladník svazu Ing. Jan Jakubec. Návrh rozpočtu svazu na rok 2017 předložil pokladník Ing. Jan Jakubec.
Předpokládaný příjem: 891 000 Kč
Předpokládané výdaje: 991 000 Kč
Rozdíl: - 100 000 Kč.
Rozpočet je plánován jako schodkový z důvodu úhrady právních služeb
na dokončení registrace všech spolků ve struktuře svazu a dále z důvodu
předpokládaného centrálního pořízení razítek pro všechny spolky ve struktuře
svazu. Hlasováno – pro 87 hlasů. Schváleno.
Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Jiří Pastyřík
Vloženo: 26.11.2019 20:59:27 (86.49.187.187 client-u187.mk-as.cz)

Jsem předseda registrovaného MS a trochu jsem se seznámil s podle mě oprávněnými požadavky přítele Bohuslava Sedláka.Podle mého názoru zde zcela selhala ÚRK , která na jeho podnět reagovala tak jak reagovala a vlastně písemně doznala svoji neznalost Stanov a nečinnost.Ve své zprávě z konference konané dne 16.2.2019 ve Stříteži uvádí toto: Z dikce stanov a ostatních svazových předpisů vyplývá,že ÚRK je primárně zřízena jako kontrolní orgán nad hospodařením svazu a dodržováním svazových dokumentů schválených konferencí. Ze znění svazových dokumentů NEVYPLÝVÁ,že by ÚRK měla posuzovat kompatibilitu svazových norem s právními normami ČR. Na to nemá ÚRK kapacitní možnosti ani personální základnu.Tolik z jejich
zprávy.

A Stanovy §12 čl.4. cituji : ÚRK dohlíží a KONTROLUJE DODRŹOVÁNÍ VŠECH PRÁVNÍCH předpisů,organizačních norem,usnesení a nařízení Svazové konference delegátů a všech orgánů svazu a kontroluje hospodaření Svazu.
Zde je snad každému jasné co je primární a co až na posledním místě.
No touto diskusí jsem si vědom to zde nevyřešíme,a
také chci věřit jako př.Sedlák, že se čelní funkcionáři
k tomuto problému postaví čelem.Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 27.11.2019 12:04:43 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Ano máte pravdu, že revizní komise selhala, ale už v době vyčleněných financi na právní služby.
Tak nevím proč už tenkrát dotyčný neprotestoval?
Dále nevím, proč se neuvádí v zápisech, jak to bylo do roku 2006 veškeré informace o pokladní agendě včetně účtu v Bankách. Když se informuje pokladní agenda na konferencích tak si nemůže nikdo nic pořádně pamatovat a kolikrát dosazené figurky hlasuji, jen aby se neztrapnily před dalšími.
Dle mého míněni by měli představitele OS, kteří chodí na konference před konferenci udělat alespoň základní test ze Stanov, Jednacího řádu a ZŘ.
V dnešní elektronické době, není problém takový test poslat 14 předem, aby byl zpět vrácen 10 den po doručení.

Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 28.11.2019 10:34:26 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Oprava.
není problém takový test poslat 14 dni předem,
Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 28.11.2019 11:24:52 (2a00:1028:8d19:5d26:ccf8:6be9:fce8:fb8a dynamic-2a00-1028-8d19-5d26-ccf8-6be9-fce8-fb8a.ipv6.broadband.iol.cz)

Máme snad platné stanovy. Oblastní spolky jsou samostatný právní subjekt. Konference se zúčastňuje její předseda, nebo jím písemně pověřený zástupce. Lidově řečeno, pokud si za předsedu zvolí osla, konference se může účastnit i osel. Nikdo jim nemůže nařizovat, ani klást nějaké podmínky testů znalosti svazových dokumentů. Skoro to vypadá jako odvádění pozornosti od základní otázky registrace MS.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.