Odpověď na Zápis ze schůze prezidia č. 2/2019, bod 8/3
Autor: Bohuslav Sedlák
Vloženo: 21.05.2019 15:05:54 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)


Prezidium se na svém zasedání, jak správně informuje, zabývalo mnou zaslanými sděleními o
porušování platných zákonů místními spolky. Tato porušování prezidium nejenže toleruje, ale
dokonce svými funkcionáři informuje místní a oblastní spolky, že je vše v souladu s platnými
zákony.
Platné zákony jsou porušovány evidováním v seznamu spolků Svazem nezaregistrovaných místních
spolků v rejstříku spolků, které ČMS CHPH jako oficiální spolky eviduje, a dále přijímaní
chovatelů za členy ČMS CHPH nezaregistrovanými místními spolky. Přijetí chovatelů těmito
spolky je právně neplatné.

Informace, že nevyužívám možnosti osobně své návrhy prezentovat na jednání těchto orgánů, není
pravdivá. Na jednání prezidia jsem byl pozván jednou, a to v lednu při konání celostátní výstavy.
Tohoto jednání jsem se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Kromě dlouhodobé nemoci jsem
měl infekční pásový opar. Dopisem jsem se z jednání omluvil a zaslal třístránkový dopis k
projednání, jako již několikrát předtím o porušování platných zákonů Svazem. Žádné svoje návrhy
nemusím prosazovat, pouze požaduji dodržovat platné zákony. Při ochotě prezidia se věci mohou
vyřešit i bez mojí účasti. Pan prezident je u všech jednání výboru OS Pardubice, může tak
objektivně prezidium o věci informovat. Holt když se nechce, je to horší, než když se nemůže.

Prezidium prezentuje moje upozorňování a stížnosti jako iniciativu řadového člena. Není to pravda,
většinu dopisů posílám jako předseda revizní komise oblastního spolku Pardubice, s vědomím nebo
pověřením výboru oblastního spolku. Prezidium to pochopitelně ví, nebo by mělo vědět. Předsedovi
OS Pardubice odmítli zařadit bod registrace místních spolků do programu svazové konference.
Některé osobní napadání na těchto stránkách jsem jako řadový člen řešil. O oprávněnosti pomluv
mojí osoby svědčí i veřejná omluva. Oprávněné podněty řadového člena jsou také k řešení, nebo
nejsou?

Pro pochopení věci uvádím několik informací a opisy ze zápisů výboru OS, prezidia a svazové
konference, a část pasáží z obsáhlé korespondence:

V listopadu 2016 jsem na výborové schůzi upozornil na nutnost zaregistrování místních spolků v
rejstříku spolků podle platného nového občanského zákoníku (NOZ), nejpozději do 31.12.2016.
Rovněž tak na neplatnost přijetí chovatelů za členy ČMS CHPH nezaregistrovanými spolky po
tomto datu. S tímto názorem jsem nebyl sám. Návrh člena prezidia ( pozn. budoucího prezidenta ) -
zpracovat otázky k registraci spolků a přes tajemníka svazu ing. Hlaváčka zajistit vyjádření
právníků, kteří pro svaz zajišťují registraci spolků, byl návrh výborem OS odsouhlasen.
Zpracováním otázek a jejich odesláním na posouzení pověřil výbor OS mne jako předsedu RK.
Otázky byly ing. Hlaváčkovi odeslány 8.12.2016 a odpověď právníků od ing. Hlaváčka jsem
obdržel 21.12.2016.

Níže jsou uvedeny otázky k registraci spolků spolu s odpověďmi právníků (odpověď právníků je v
uvozovkách):

1/ Může právně existovat místní spolek bez registrace v rejstříku spolků a vystupovat svým
jménem?
„Pokud není místní spolek zapsán (registrován) v rejstříku vedeném soudem, tak právně neexistuje,
nemůže právně jednat, a nabývat práva a povinnosti (tj. ani majetek).“

5/ Je právně nezpochybnitelné přijetí člena místním spolkem bez registrace v rejstříku spolků?
„Pokud není místní spolek zapsán (registrován), soud ho neeviduje v rejstříku spolků. Člen by
musel
být členem Svazu nebo jiného pobočného spolku.“

6/ Je právně nezpochybnitelné zvolení funkcionářů místního spolku bez jeho registrace v rejstříku
spolků?
„Jelikož takový místní spolek neexistuje, nemůže mít ani orgány, ani funkcionáře.“

Odpovědi právníků zastupujících náš svaz na zaslané otázky jsou snad srozumitelné a jasné. Ale
prezidium se tváří, že o ničem neví. Někteří členové prezidia tvrdí, že vše je v pořádku. Jiní (pouze
v telefonickém kontaktu) ale takový názor nemají.

Výborová schůze OS Pardubice konaná dne 16.10.2017, bod 4.2:
Předseda OS bude požadovat doplňující informace týkající se problematiky zápisů MS do
spolkového rejstříku.

Výborová schůze OS Pardubice konaná dne 26.2.2018, bod 5.1:
V návaznosti na předchozí konstatování (členů prezidia a prezidenta) předseda OS požádá
prezidium o úplný a právně fundovaný výklad příslušných svazových dokumentů a to i s ohledem
na písemnou komunikaci z prosince 2016 mezi předsedou RK Bohuslavem Sedlákem a tajemníkem
svazu ing. Hlaváčkem, a dále otázky prezidiu předané dne 26.2.2018. Výbor OS podporuje členy
RK ve snaze o vyjasnění problémů a úprav stanov dle nového občanského zákoníku.

Konference OS Pardubice konaná dne 25.3.2018, bod 10 - diskuze:
- dotaz ing. Blažka na přijetí M. Hniličky do místního spolku Proseč
- ing. Holub zdůraznil vyřešit problematiku registrace místních spolků i s ohledem na přijímání
nových členů

Výborová schůze OS Pardubice konaná dne 9.9.2018, bod 3.7:
Registrace MS. Místním spolkům jsou navrženy 3 možnosti, které jsou přílohou tohoto zápisu.
Bod 3.8: předseda revizní komise na základě rozporu ve svazových dokumentech a platným NOZ
opakovaně upozorňuje na neplatnost přijetí nových členů do MS bez registrace. Bude kontaktována
RK ČMS CHPH.

Zápis z prezidia č. 3/2017 konaného dne 19.9.2017, bod 6:
V současné době jsou již zaregistrovány všechny organizační složky dle požadavků a dopracovávají
se spolky, které již nechtějí IČO. Vzhledem k těmto změnám je třeba ještě jednou projít všechny
naše svazové dokumenty a popřípadě tyto změny promítnout do těchto dokumentů.

Zápis z prezidia č. 2/2018 konaného dne 13.3.2018, bod 8/7:
Důkladně byla prodiskutována žádost p. Sedláka a Výboru OS CHPH Pardubice o výklad Stanov.
Odpověd' zašle prezident.

Zápis z konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů konané dne 17.2.2018:
Diskuze bod 11.5.- Předseda OS Pardubice Tomáš Bouška žádá právní výklad postavení MS v
rámci NOZ. Hlasování 8 pro, proti 11, zdrželo 69.
Teoreticky může delegát se dvěma hlasy žádat o zařazení bodu do programu. Jiný delegát se třemi
hlasy zařazení zamítne. Oněch 11 hlasů pro zamítnutí můžou být hlasy členů prezidia zastupující
svoje OS s hlasy rozhodujícími. Ostatní, kteří třeba nemají právní povědomí se hlasování zdrží.
Následně se prezidium odvolává na konferenci, která zařazení bodu odmítla oněmi 11 hlasy.

Zápis z prezidia č. 01/2019 konaného dne 11.1.2019, bod 8:
Jan Filipi přečetl přítomným stížnost pana Bohumila Sedláka. Pan Sedlák byl pozván na jednání, ale ze
zdravotních důvodů se omluvil. V rámci projednávání stížnosti pana Sedláka bylo rozhodnuto, že Jan
Filipi požádá právní kancelář, která se podílela na tvorbě svazových dokumentů o specifikaci jejich
zdůvodnění z minulých vyjádření k svazovým dokumentů. Odpověď panu Sedlákovi zpracuje Jan Filipi.

Zápis z konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů č. 1/2019 konané dne
16.2.2019:

9. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů
9.1 Změna Stanov ČMS CHPH
Doplnění Stanov §3
Nový odstavec 4
Pobočný spolek s právní subjektivitou má práva a povinnosti a nabývá svým jménem práv a povinností
včetně práva nabývat a vlastnit movitý a nemovitý majetek.
Pokud tato věta bude ve stanovách, je splněn par. 228 OZ o rozsahu práv a povinností určených
stanovami. Jedná se o to , že pokud tato věta ve stanovách nebude, a při dotazu u soudu ať již soudem
nebo stranou žalovanou, kde je dle OZ určen rozsah práv a povinností pro pobočný spolek, museli
bychom konstatovat že tento rozsah naše stanovy neobsahují.

bod 11.2
Další prezident informoval, že navázal spolupráci s právníky a řeší oblast MS a jejich registrace.
Vzhledem k tomu, že MS je cca 300 a OS 32 naskýtá se otázka zda neregistrovat pouze OS, ale tato
otázka je na posouzení spolků a jejich rozhodnutí. V současné době je však dle právníků vše v souladu s
OZ.

Zápis ze zasedání ÚRK ČMS CHPH konaného v říjnu 2018:

3. Je nezbytné, aby prezidium nechalo vypracovat oficiální právní výklad a poskytnout k němu
právníkům stanovy i jednací řád!
4. Nebo musí prezidium říci: oficiální stanovisko svazu je - spolky bez registrace ji pro činnost v rámci
svazu nepotřebují a jejich úkony jsou platné!
5. Tuto problematiku zcela určitě předložíme jako ÚRK k projednání nejbližší celostátní konferenci
delegátů našeho svazu v únoru 2019.
6. Pro tuto svazovou konferenci mít již k dispozici výše uvedený právní výklad a tato svazová
konference, jako nejvyšší orgán, rozhodne o dalším postupu.

E-mailová korespondence s předsedou ÚRK ČMS CHPH P. Lundákem:

E-mail ze dne 10.12.2018:
Děkuji za e mail , vše je v řízení u právníkú . Jakmile budu mít nějaké závěry , dám Vám vědět
jako prvnímu ! A celkové závěry budu prezentovat na svazové konferenci v únoru 2019 ( zřejmě ve
Stříteži u Jihlavy). Hezký večer Pavel Lundák

E-mail ze dne 12.2.2019:
Stále urguju J. Filipiho , který si to vzal na starost…ve čtvrtek je v Brně a dostane poslední písemné
stanovisko k této otázce. V pátek bude k dispozici…chce jej podat a kompletně vyložit v sobotu na
svazové konferenci a potom jej v plném znění umístit na web.
Tak to je skutečný stav věci , víc teď k tomu neřeknu
Připravuji si na sobotu obšírnou zprávu , samozřejmě Vám ji pošlu a bude i přílohou zápisu ze
svazové konference (jako vždy).
Klidný den Pavel Lundák

Nyní krátký komentář ke shora uvedenému:

1. Každý může posoudit moje připomínky adresované prezidiu. Jsou to návrhy řadového člena,
nebo připomínky funkcionáře zastupujícího největší oblastní spolek v Čechách se souhlasem jeho
orgánů?

2. Nikdo netvrdí, že zaregistrované stanovy jsou v rozporu s platnými zákony. Rejstříkový soud by
takové stanovy ani nezaregistroval. V rozporu se stanovami a platnými zákony je činnost a dění ve
svazu.
- svaz oficiálně eviduje v seznamu místních spolků ( pozn. pobočných spolků - ve stanovách žádné
jiné spolky uvedeny nejsou) i spolky, které nejsou zaregistrovány v rejstříku spolků. Za činnost
těchto spolků do doby zápisu v rejstříku zodpovídá hlavní spolek, a to i za vzniklé škody, které
mohou být značné. Hlavní spolek řídí s plnou zodpovědností prezidium, zodpovídá i za vzniklé
škody.
- svaz eviduje za členy chovatele, které přijaly místní spolky bez registrace. Tyto spolky právně
neexistují a veškeré jejich právní úkony jsou právně neplatné. Pokud je to vědomé, je to i trestné.

3. Hlavní spolek byl v rejstříku spolků u Krajského soudu v Brně zaregistrován dne 1.9.2014.
Stanovy spolku byly do sbírky listin vloženy dne 8.7.2015. Od tohoto data k žádnému
přeregistrování stanov nedošlo, stále platí stanovy vložené dne 8.7.2015. Poslední založená listina
do sbírky listin je účetní závěrka za rok 2016 - přehled o majetku a závazcích, byla vložena do listin
dne 13.10.2017. Určitě stojí za to ji vidět!!

4. Otázka právníkům musí být, jsou stanovy v souladu s platnými zákony? Může svaz evidovat
místní spolky bez registrace a s jakými právními důsledky? Je právně platné přijetí chovatelů za
řádné členy svazu místními spolky bez registrace?

5. Ze zápisu z konference – je otázka, zda neregistrovat pouze oblastní spolky? Ano, je to možné.
Ale proč, když je vše v „naprostém pořádku“. Co bude s místními spolky, které z důvodu vlastnictví
movitého a nemovitého majetku nebo jiné činnosti registrovány být musí? Provedou likvidaci a
darují svůj majetek svazu?
Konference schválila doplnění stanov o odstavec 4. Ve stanovách na stránkách svazu však není
doslovné znění. Ten kdo upravil stanovy, může si tak psát co chce?

6. Písemné vyjádření právníků může trvat 14 dnů. Mně to déle přes tajemníka svazu ing. Hlaváčka
netrvalo. Proč to prezidium prostřednictvím svých členů nedokázalo za jeden a půl roku? Úkol z
prezidia byl zajistit písemné vyjádření. Ústní forma je jedna paní povídala. Co je psané, to je dané.

7. V zápise z prezidia č. 2/2019 bod 8.3 je v tomto bodě závěrem uvedeno:
„rozhodli členové prezídia, že s panem Sedlákem nebude v této věci již dále komunikováno. Do
pozornosti byl dán § 2 Disciplinárního řádu ČMS CHPH.“
Neplatí tento § i na členy prezidia, kteří přes upozornění na možné porušování platných zákonů
nekonají?

Závěrem mohu říci, že za 19 let řízení firmy i s půlmiliardovým ročním obratem, jsem se s takovým
způsobem jednání prakticky nesetkal.

Bohuslav Sedlák
Odpověď na Zápis ze schůze prezidia č. 2/2019, bod 8/3
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 21.05.2019 16:55:30 (2a00:1028:96c7:acda:99d8:f93e:33b9:15ad dynamic-2a00-1028-96c7-acda-99d8-f93e-33b9-15ad.ipv6.broadband.iol.cz)

Obecně, a nejen z výše uvedeného lze odvodit, že žádné volby nemusejí či nemohou být, když je takové množství neregistrovaných spolků, které nemhou konat právní úkony a volby tedy obzvláště a ani navrhovat žádné členy do vyšších řídících či neřídícich (KRK, ÚRK) orgánů.
Je zjevné, že některým našim členům prezidia chybí praxe v řízení pracovních či obchodních kolektivů a toto mohou být, či jsou důsledky.
Odpověď na Zápis ze schůze prezidia č. 2/2019, bod 8/3
Autor: Beran Josef
Vloženo: 22.05.2019 06:01:13 (85.163.101.35 85.163.101.35)

Jen jsem zvědav, až za nějaký čas si různé, třeba i nově zřízené kontrolní orgány udělají čas a začnou kontrolovat činnosti spolků. Možná se pletu a nikdy k tomu nedojde...
Odpověď na Zápis ze schůze prezidia č. 2/2019, bod 8/3
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 22.05.2019 19:07:37 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Jsem zvědav kolik lidi se bude hrnout do vedeni Svazu ?
Zbytek si domyslete.
Odpověď na Zápis ze schůze prezidia č. 2/2019, bod 8/3
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 22.05.2019 21:38:29 (2a00:1028:96c7:acda:2181:3b1d:3394:8588 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-2181-3b1d-3394-8588.ipv6.broadband.iol.cz)

Představu o nejvyšších funkcionářích už jsem přednesl dost dávno na konferenci při CV Kladno. Jen jsem sledoval jak se delegáti, předsedové OS po sobě dívali, asi mě měli za blázna, nebo, a to bylo asi pravděpodobnější, se v tom nemohli najít. Někdy je dobré se tzv. podívat do zrcadla a říci si zda-li na to mám či nikoliv. Nevěřím tomu, že by se nenašlo alespoň dvacet lidí, kteří mají zkušenosti z řídící práce, organizační schopnosti, alespoň povšechnou orientaci v Zákonech ČR, které se naší činnosti dotýkají, průměrné jazykové vybavení.
O povinnosti znalosti Svazových dokumentů se záměrně nezmiňuji jelikož, viz. počáteční kapitoly Stanov je to povinností KAŽDÉHO ČLENA Svazu, NATOŽ PAK FUNKCIONÁŘE.
Odpověď na Zápis ze schůze prezidia č. 2/2019, bod 8/3
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 21.07.2019 13:32:40 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Dělat mrtvého brouka nám asi nepomůže. Některé věci neřešené se časem stávají neřešitelné. Asi nám to nevadí, nebo ano?

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.