Holandská studie, přepravy holubů
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 07.03.2020 17:53:26 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Na upozornění,Milana Heglase ml.jsem přeložil, použitím Google Holandskou studii.
Zveřejněno 17. března 2013 - 10:02
WAU disertační práce č. 2003.
Byl studován vliv dostupnosti vody a věku na optimální teplotní zónu pro holuby na palubě transportéru. Horní kritická teplota (UCT) byla odhadnuta na základě produkce tělesného tepla, tělesné hmotnosti a ztrát složení. Během 23 hodin bylo studováno 40 skupin x 15 mladých ptáků a 40 skupin x 15/18 starých ptáků, vystavených okolním teplotám mezi 15 ° C a 39 ° C, s přístupem nebo bez přístupu k vodě. Na optimální teplotní zónu neměl věk žádný vliv, zatímco dostupnost vody měla silný dopad. Ptáci s přístupem k vodě neměli UCT. Ke změně úbytku hmotnosti došlo nad 32,1 C; Nedostatek vody způsobil dehydrataci a k úmrtí došlo při 39 ° C. Produkce tělesného tepla se zvýšila o 0,16% na stupeň C nad 32,1 C (UCT). Ztráta tělesné hmotnosti nad 32,1 ° C se zvýšila o 1,3% na stupeň C. Výsledný dehydratovaný stav způsobený deprivací vody a vystavením teplu může zvýšit ztráty ptáků.
Výroba tepla významně ovlivňuje okolní teplota a věk ptáků. YB o 0,36% vyšší než OBs. Dostupnost vody neměla žádný účinek. Ztráta tělesné hmotnosti výrazně ovlivněná okolní teplotou a dostupností vody. U ptáků s dostupností vody nebyla zjištěna žádná horní kritická teplota, zatímco u ptáků bez vody byla odhadnuta hodnota 32,1 ° C. Variace vyšší u mladých ptáků 23,8% než u starých ptáků 21,2%.
Střední tělesná hmotnost (suchá hmota, svaly prsu) významně ovlivněná interakcí mezi okolní teplotou a úpravou vody. Horní kritická teplota 32,1 ° C pro ptáky zbavené vody, vyšší teploty, sušina vzrostla o 0,83% na stupeň C, tj. Většina ztracené vody pocházela z prsních svalů ptáka.
Hodnoty hematokritu (Hct) (dehydratace způsobují vyšší hodnoty) významně ovlivněné věkem ptáků: YB 55,7%, OB 53,5%. Nedostatek vody měl tendenci zvyšovat Hct o 1,2%.
Vysvětlení hematokritu
Hodnoty hematokritu se snižují, když se zmenší velikost nebo počet červených krvinek, a pokud červené krvinky zvýší hodnoty zvýšení hematokritu. Objem tekutin v krvi ovlivňuje hematokrit. Těhotné ženy mají extra tekutinu, která ředí krev a snižuje hematokrit. Dehydratace koncentruje krev a zvyšuje hematokrit.
Kapitola 1 Diskuse str. 20-22
Dostupnost vody a „termoneutrální“ zóna - (optimální teplotní zóna)
Nedostatek vody snižuje horní kritickou teplotu na 32,7 ° C. (YBs zemřel při 39 ° C)
Při dostupnosti vody nebylo pozorováno žádné zvýšení těchto hodnot pod horní mez při 37 ° C. S dostupností vody a rostoucími okolními teplotami bylo pozorováno snížení hodnot produkce tepla, dokud nebylo dosaženo teploty 20 ° C, a zůstával konstantní na vyšších úrovních. 20C lze považovat za nižší kritickou teplotu. (LCT)
Při vysokých okolních teplotách se ptáci uchylují k odpařování vody, aby se udržely normální tělesné teploty. Nedostatek vody zabraňuje obnově zásob vody v těle. To má za následek zvýšení o 1,3% úbytek tělesné hmotnosti na stupeň C nad 32,1 ° C a dosáhne 16,2% úbytek tělesné hmotnosti při 39 ° C v průběhu 23 hodin. Fyziologické důsledky tohoto úbytku hmotnosti (dehydratace) jsou: zvýšení tělesné teploty; krev s vysokou viskozitou („zahušťování“); „Vysychání“ prsních svalů extrakcí vody; a smrt, když práh úbytku tělesné hmotnosti dosáhne 18%. Kombinované účinky úrovně teploty a doby, kdy jsou ptáci vystaveni, určují úmrtnost. Těžší ptáci jsou postiženi více. Menší ptáci se zdají lépe schopni zvládnout horká prostředí, kde je nedostatek vody.
Během letu snížená viskozita krve podporuje průtok krve, čímž se snižuje zátěž srdce. Dehydratace proto nepříznivě ovlivní výkon letu a schopnost ptáka dostat se domů.
Také během letu se tělesná teplota zvyšuje o 1,5 až 3 ° C a ztráta vody převyšuje produkci vody. Zahájení letu s vyčerpanými zásobami vody způsobí přehřátí těla holuba (hypertermie). U koní hypertermie zkracuje čas do svalové únavy.
Skupinové chování: Jeden parametr se zvýšil nad 32,1 C, bez ohledu na věk nebo dostupnost vody - změna úbytku tělesné hmotnosti. Společenské interakce ve skupině uzavřených holubů zvýšily produkci tělesného tepla a následně potřebu, aby jednotlivci toto teplo ztratili. Dostupnost vody se nerovná individuálnímu příjmu buď kvůli sociálním zábranám a prahům pití. Pokud je k dispozici voda, je kontrola klimatu užitečná, pokud je k dispozici voda, udržování teploty pod 32 ° C snižuje odchylku úbytku tělesné hmotnosti ve skupině a tím i změnu individuálního stavu hydratace ptáků v době uvolnění.
Činnost skupinových holubů spočívá hlavně v agresivních sociálních interakcích: klování, ohrožení a útěk způsobuje zvýšení celkové produkce tepla, EHL a tělesné teploty, což má za následek hromadění tepla v těle. Tepelný stres snižuje kapilární krevní tok do vnitřních orgánů, což umožňuje maximální tepelnou ztrátu na povrchu těla, ale lokomotorická aktivita způsobuje posun v tomto krevním toku do svalových tkání, což snižuje tuto tepelnou ztrátu povrchu a snižuje suchou tepelnou vodivost.
Kapitola 4 str. 61-74
Aktivita a termogeneze u holubů vystavených kolísání teploty
Abstraktní
Údaje o produkci tepla a úbytku tělesné hmotnosti ukázaly, že když teploty kolísaly 15/22 ° C, holub se dokáže vypořádat; ale při 35/42 ° C byl holub ohrožen a ptáci při experimentech zemřeli. Zvolené teploty simulovaly chladnější dubnové závody a teplejší července závody. Maximální úrovně aktivity (agrese) se objevily po 5 hodinách a 3 hodinách po uvěznění. Ztráta tělesné hmotnosti pro vyšší tempy byla 11,8% až 15% a 17,1% u mrtvého ptáka. 280 cm2 na ptáka odpovídá přeplněnosti.
Závodní holuby jsou přepravovány na závodní body za přeplněných podmínek. V prvním experimentu byly staré kohouty vystaveny 26 ° C nebo 36 ° C, přístupu k vodě nebo zbaveny, na jeden den. Žádné významné účinky na chování nebo produkci tepla. Během experimentálního období se však zvýšila četnost ohrožujícího chování a podíl produkce tepla související s činností na celkové produkci tepla. Vzory chování se lišily mezi klovanými a nelovenými ptáky, ale zůstaly konstantní. Pecked ptáci vykazovali cykličtější přechody mezi nehybností a ústupem, a nedošlo k zániku v chování klování. Ve druhém experimentu byli ptáci segregovaní podle věku a pohlaví s přístupem k vodě vystaveni 36 ° C. Mladí ptáci byli více imobilní, ale produkce tepla byla vyšší. Kohouti měli vyšší produkci tepla související s aktivitou, více klovali a měli více zranění hlavy než slepice a chování se časem nesnížilo ... nedošlo k žádné adaptaci. Ptáci musí být přepravováni za méně přeplněných podmínek.
Nizozemské dopravní směrnice se pohybují v rozmezí 225 až 300 cm2 prostoru na ptáka. Podmínky se mohou přirovnat k přeplněným hřadům, kde mohou nastat závažné boje. Závodní sezóna sahá od dubna do září, nedostatečná regulace klimatu může vystavit holuby riziku vystavení teplu během léta, což vede ke zvýšené agresi. Kombinace tepelné expozice a deprivace vody vede k dehydrataci s nejasnými vlivy na chování ptáků v přeplněných bednách. Když holubi dosáhnou 6 měsíců, malý rozdíl v agresivním chování mezi „starými“ a „mladými“ ptáky.
Videonahrávky behaviorálních prvků: Mobilní - pití, preening, strečink, třepání, hřadování (ležení s chmýřím perem a viditelná skvrna), klování (s kontaktem nebo bez něj), bití křídla, škubání křídla, vyklenutí (pevné nebo otočné). Kromě toho - nehybnost (stojící nehybně, peří těsně zakrytá rumpální náplast) ústup (v důsledku agresivního chování) skrývá (snižuje hlavu a skrývá ji za ocas nebo prsa jiného holuba) a rozhlíží se (horizontální nebo vertikální) a chůzi ( ne kvůli agresi).
Behaviorální prvky byly seskupeny do kategorií: Vyhýbání se zahrnovalo ustupování a skrývání, Hrozba spočívala v záškubu a vyklenutí křídla; Autonomní kryté roosting, rozhlížet se a chodit; Zastřihování pokrývá preening, třepání a strečink.
Oblasti poškození kolem očí a zobáku byly hodnoceny od 0 do 8 (těžké).
EXP1: Holuby umístěné v přeplněných podmínkách nemohou během vystavení teplu snížit úroveň aktivity. Očekávalo by se, že nehybnost / snížení aktivity bude chránit tělesnou vodu - naopak bylo vidět - 36C za UCT?
EXP2: Mladí holubi měli vyšší produkci tepla bez aktivity než u starých ptáků, ale nižší tělesnou hmotnost (ne zcela dospělý). Vyšší metabolismus v důsledku růstu může vysvětlit vyšší produkci tepla (Blaxter 1989) a může také vysvětlit 2,5% vyšší ztrátu tělesné hmotnosti prostřednictvím zvýšeného EWL při vyšších teplotách. Pokud tato ztráta vody není kompenzována vyšším příjmem vody, ztrácí se více tělesné hmotnosti. Příjem vody byl zřídka pozorován kvůli návrhu experimentu. Čas strávený imobilitou byl o 13% vyšší u mladých ptáků, což může vykazovat obecnou „neaktivní“ tendenci, včetně návštěvy pijáka.
Kapitola 6 str. 97-109
Vliv prostorového prostoru a pohlaví bedny na chování a termogenezi závodních holubů
Abstraktní p97
Chování závodních holubů a termogeneze byly studovány ve vztahu k povolenkám na pohlaví a prostor. V průběhu 23 hodin bylo 20 skupin kohoutů nebo slepic uzavřeno v bednách na jedné z 5 úrovní prostoru. Při 210 cm2 byli ptáci na 85% doby imobilní. Při 630 cm2, který se snížil na 37%, se autonomní chování a péče o vzhled zvýšilo, zatímco výroba tepla související s činností poklesla. Referenční prostor na ptáka je 350 cm2. Při 630 cm2 nedošlo k žádným zraněním. Zranění se zvýšilo 5krát na 280 cm2 a 9krát na 210 cm2, s rizikem 0 na 420 cm2. Kohouti byli třikrát více ohroženi zraněním než slepice.
Pokud to nebude odpovídat diskuznímu tématu, tak to Stando, smaž.
Holandská studie, přepravy holubů
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 11.04.2020 10:36:07 (2a00:1028:96d0:6882:98ae:b025:e5ab:52eb dynamic-2a00-1028-96d0-6882-98ae-b025-e5ab-52eb.ipv6.broadband.iol.cz)

Chtěl bych dát za příklad část usnesení z výroční konference OZ Sabinov, kterým ukládá následující:

8. Čistenie a dezinfekciu auta po každom preteku
Zodpovední: uvedeni tři chovatelé OZ
termín: po každom preteku

To je zodpovědný přístup a součást kvalitní přepravy PH na závody!!!
Nad tím by se měli zamyslet zodpovědní funkcionáři OS a to zejména těch , která usilují o přepravu zemských závodů (a je jedno zda-li se realizují letos nebo až v letech následujících)
Holandská studie, přepravy holubů
Autor: Roman Randjak
Vloženo: 11.04.2020 12:54:17 (188.175.177.192 188-175-177-192.client.rionet.cz)

A u vás to neděláte?
Holandská studie, přepravy holubů
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 11.04.2020 16:46:37 (2a00:1028:96d0:6882:98ae:b025:e5ab:52eb dynamic-2a00-1028-96d0-6882-98ae-b025-e5ab-52eb.ipv6.broadband.iol.cz)

Po každém závodě asi ne, není to otázka na mne, (Zoobus v našem MS neparkuje). Za mého předsednictví OS jsme to dělali v místním JZD,v myčce pro traktory a kombajny, vytahali boxy, vystříkali zobus horkou vodou a večer ,pokud nepršelo, jsme boxy vložili opět do Zoobusu. To mohu potvrdit jelikož jsem to dělal já s řidičem.
Já nevím jak u vás mi stačilo co jsem viděl při svozu Knokke a také to, že za tři roky co se tady ptám, mi Nikdo neodpověděl JAKOU MÁ KAPACITU nádrží na vodu a jestli byly před svozem desinfikovány. Ostatní už si dokáži spočítat sám. A když čtu o výběru na 2020 opět tato otázka, otázky není zodpovězena-y asi je to zodpovědným jedno nebo otázce nerozumějí.
Hezké sváteční dny přeji.
Holandská studie, přepravy holubů
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 12.04.2020 07:22:14 (178.22.116.254 ip252-116-cust.sprintel.cz)

Pánové zapomeňte na to, že dnes bude někdo po každém závodě čistit kamion. Řidiči ho po závodě odstaví někde v JZD a za týden s ním na sběr vyráží jiní. Maximálně 2x za sezonu se maximálně vymění v boxech papír.
Já si napáječky u boxů, kde mám své holuby, pravidelně každý týden umývám a desinfikuji. Myslíte, že ostatní se připojí? Ale kdepak, hledí na mě jako na blázna a jen se pošklebují.
Jak to pak musí vypadat u nich doma na holubnících. O veterinární péči u většiny, ani raději nemluvit. O to větší starosti mám pak s navrátilci po závodě, aby je zbavil nákaz a invazí z kamionu.
Bohužel, lepší to nebude!

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.